Featured

POETIC SEDUCTIONS

Drowsy eyes and lips of a dream dream by lonely cushions,

Born in the mist of your thoughts when lonely days long for a caress and a cuddle.

With my soft spoken voice creeping through the night into your ears whispering sweet nothings, Fragile hands and wet lips that tantalize your drive intimately.

These hands beckoning grasp of your spine as you hush when those lights turn on,
A  grasp so sudden , tight like id never let go.

                              

Sadness sucks out the doubt and infest your coils with crave and a thirst,

A thirst dries in your mouth and wet in places of existence and life.

Only then that you huff and puff languages I Don’t comprehend,

A mere sense is gone and these words are all I am left with.

A quick sudden surrender, scratches and grasps birth the warmth of our hearts,

Motions of back and forth, swings of the silkworm spinning a cocoon and thrilled.

Until these walls cry sweats of excitement and these sheets weep tears of adultery.

As I blow these words in your direction like daisies on a pottery.

 

 

 

                                                                                                                                  S.YENGE

 

 

 

AYAKHALA AMABHINQA (A PLEA FOR MERCY)

AYAKHALA AMABHINQA

Ezi ayiZonyembezi zovuyo

Satsho sikrakara njalo isikhalo sesikhukukazi ,

Umakazi eme nematha indoda imnkankatha ,

Abamelwane beme nematha,

Isikhalo esimele ukuyiyizela sinxunguphele , itshoba liphantse ulale umbethe,

Wambetha waziva ekhulule engombethe.

 

Namhlanje isono sakhe asaziwa nimtya izithende ,

Indoda eligwala engaqine masende .

Yamnkankatha wakhafula igazi ingelilo elemvana ,

Bebesithi bayathandana kanti inzondo izwele mhla indoda yaginya yalimungunya ,

Iwaqhuba amatakane okomalusi ongendawo  ebetha ngenzwane engena gunya,

Isikhukukazi sizele njalo ukuzalela indoda engento.

 

Sizele sizele amaqanda aqandusele emini emaqanda ,

Bamnqanda bamncama abamaziyo ,

Imbetha ingcebiso ingeyonto ayivayo,

Ebethi uzele kanti  uzele amaqanda enyoka ebolileyo,

Umtshato kuye iyonzondo nentolongo embophileyo.

Engabethwa yimpepho yaselwandle epholileyo ,

Namhla siyamkhumbula umoya wakhe ulele elingalalwayo .

 

Sizindididi ukubhideka sifuna isitya ebeumnyameni ,

Sizithwangube siyathwabaza kwindawo ezinobuzaza,

APho siya khona sovumbulala ,

SIgqogqe imimoya evundileyo ,

Ikratshi elivuthwe lifuthemelisela ubuntu,

Kwasala kugquba inzondo kwalahleka inzondelelo.

 

 

Sinqwandwe  sirhaxwe ngamaza ,

Sizazamise ukusombulula lenwebu igubungele abantwakwethu,

Babulala iintombi zohombisa eli lizwe,

Singofihla iintloko ngenxa yezenzo zabo.

Otshen etyholweni ,

Umhlaba uhlininika iinyembezi zosizi .

Igazi elishushu lamantombi linkcenkceshela lo mhlaba ungachumiyo,

Nathi sisahamba le ndlela singayaziyo.

Sihleka silila sixhabashe iinzingo sizondla ngomsindo.

 

Asisaxheli emicimbini sixhela amabhinqa okwenkomo empondo zitsawule ,

Sichama ubushushu besihogo bosirhogolo ,

SIbathuke sibathufele okwehlazo ,

Ihlazo layizolo lezenzo zabanyolukileyo.

Intliziyo zimnyama okwezila lomfelokazi .

Namhla sinikwe igama elitsha kwathwa sizinja .

Ngenxa yenu magwandini ,

Si tHI RHA PHU IVUMBA ELIVUNDISA UMHLABA WABAZALI.

 

S.YENGE

 

THULA NANA

THULA NANA

IIngxaki ungazinxibi ebusweni ,

Vuka  uye esikolweni,

Ufunxe imfundo uyihlohle engqondweni.

Inxele likakhetsekile lisindwendwele isisu ayosipili,

Ungaxhalabi ukutya  kwamabhulu nqwa nophuthulo,

Amadlavu wakho nqwa nezonobuhle iimpahla .

 

Le ndlu yodaka ayoyakho lishangusha lokhokho,

Obakho ubomi  busemajukujukwini esibhakabhaka.

Itafile yakho idekwe phezulu ndiyibone izolo,

Isinhanha sesinunzanunza sendoda siquqe ngedolo sikucela.

Umoyizela okweguzu ekhasini ,

Uncumo lwakho  lubangela ingevane kumadoda angaqinanga.

Isithsaba sakho sihonjiswe ngeentsiba ipikoko iyatshila ,

Utshambaza utshayela ibala mtshakazi.

 

                                                                                                                              S.YENGE

IZIVUBEKO ZONGCIKIVO

³³Zitsho kabuhlungu ezindlebeni zibethe kuhlahlambe umzimba,

Izingqi zazo zibekela bucala ulonwabo zivathe ngenkohlakalo noburhalarhume,

Umzimba ubhonde bhonde isibhongobhiyane sendoda sibhodla isabhongo emabeleni omfazi esoyika.

Thando olunjani olungcangcazelisa ilizwi lide lingakwazi ukhupha ukulandula?

Mfula mni lo sisela kuwo emanzi ekirakra okwencidi yekhala nje?

Izenzo zenkohlakalo ezombethe emva kothando xa sele inwenile ibhobhile.

 

Wamnkankatha savakala isimbonono okwenkuNzi yenkomo ithenwa UKUKHALA,

Wanwenwa umsindo lugcwabevu  ,isilo sasendle.

Iinyembezi zehla ebusweni obunyulu zoma zingekaphali emhlabeni wesono,

Ezokugqibela zaselwa zintshaba endleleni,

Wakhamisa ucula iculo lentlungu okuyo tu utshintsho.

Wankankathwa kwade kwadana imbongo owazalwa nalo,

Kakade lo mhlaba uyahlaba uyakhetha utye okothandayo atsice angakufuniyo,

Saa izijungqana zobuntu bakho isizwe sibukele .

 

 

                                                                                                                        S.YENGE

 

EVERYBODY HAS A DREAM BUT I HAVE PLENTY

In the mind there are fights that one never wins.

A quarrel between the body and soul,

A virtue and a goal far from reach.

A voice not heard, the voice leaves my throat.

Struggles and hindrances from success…

The force that leaves is better than dreams not ignored,

In a world of vultures and liars.

 

In mystery and distress.

And in wild busy streets of green pastures of the coast,

Opportunities missed by most.

In rough rural soils of gravel dried by lost hope,

One would swear God has sworn against.

To never cherish and nourish it for the people to enjoy.

In a place where people affectionate heart and play with them like a toy,

Where alcohol brings people temporal joy.

 

I still dream of a better place.

Where kings feast with servants,

And ants anticipate the bright future of their offspring.

Where dreams are dreamt and pragmatized into existence.

Where beggars beg for mercy instead of coins and food,

In a world where the sun shines bright for all of us.

Where the law laws for the blood of our sisters slaughtered like barbarian in combat,

A combat of hatred and disrespect.

A storm of gender based violence that violates the beauty of this world.

Indeed a long way to go is still crawling slowly, under our nose and above,

Where men abuse and murder the mothers of this sacred soil.

Their souls soiled with thoughts of evil and despair.

Partners don’t love each other mutually like a pair,

Life to our women is unfair.

 

These scars in a womb have been torn.

Before the life in a woman was born,

Mandela gave birth to freedom and riches,

Today this world is full of witches,

Waiting for an opportunity to lead the youth astray.

As a result black inferiority is reborn.

The black communities are again torn and tormented,

Impoverished and without.

Their dreams die within and with money they are without.

In bundles packed like sardines in those shacks they call home,

With the little they have to get by….

In debt of loan sharks that scoop those salaries unruly.

 

 

With hope they live.

In a dream I dream three times a day as the fourth might be my last..

In a day and a night to come I might die and never leave to tell the tale,

A tale of my sorrows as I watch the destruction of my people,

A cry of an infant South Africa , legless in shame of its doings.

The judge justice for all and more,

The extant of law that is Armstrong and cruel to the perpetrators in place,

An eye for an eye, where the poor pour their sorrows in confidence of free will,

Where my vote goes longer than T shirts and food parcels.

Where my education is recognised like the tax of my forefathers,

I dream of a place where my daughters and sons will be free thinkers .

Thinkers and movers of societal pillars of entrepreneurship.

Sailors and captains of not e sinking ship,

Classic men who enjoy great wine in sip.

 

 

I still have plenty….

An anthology of gaols, a mystery of ideas and more,

A peaceful place I can proudly call home…..

A motherly country born into perfection by its people.

An essence of great moral and ethics.

Where everyone is a policeman of his actions and a conscious of his thinking,

A blissful forest and an ecosystem of mutual understanding and more…..

Or neither have I said more………………..

 

S.YENGE  (FREE STATE)

 

 

POVERTY PREVENTS PEOPLE FROM PERISH

 

Poverty prevents people from Perish

Be glad you slept in the night wiTh stomach half full,
So it enables you to seek more than what you have.
As the day dims in your face and hope fades away into sunsets of scarlet,
In radiant afternoons of goodbye and ne beginnings.

 

 
With dreams dreamt in the night and lived in the day,
Left for people to scrutinise and judge like Godly ….
Godly Satanists of the Earth and more.
To tell me that I cannot be what I set my mind to do.

 

 

In this household I learned more than I do when Teacher Jane shouted morning recitations and two times in the class of time,
The days of dawn seemed longer than winter nights,
With more pain than what my heart can endure.

 

 
Now that I am free, psychologically and mentally free.
I chant songs of hope to those with less money than I have,
I give a hand to those handless handicapped,
I give sights of visio0n to the blind.

 

 

 

All this for a penny,
A penny to petrify my patrons and convince them otherwise,
To be gods of hope in this satanic era of injustice,
And await the last day OF EXISTENCE with eager …until eyes shut eternally.

S.YENGE

The Curse Of My Career

The curse of my career
With a ferocious body to do best , it was not easy.
A task at hand and a ton of work on the desk,
Piles of paper waiting to be propelled to minds of inventers and creatives.
Intense personalities of confusion and growth waiting to be untamed.
Boisterious incapacitated oneness in a classic chaos,
Breathing heavily with thirst of something new.
On stands in suspense of being a sailor of this wave.

 

 

 

A wave that swifts from left to right,
Quarrelled by thoughts and indoctrination of media and society,
Puzzled by emancipation of knowledge and the mind, that you suck like a sponge ,
A sponge that is sponsored by lies and authority.
The same authority that authorize my death while I am sipping fresh air in the south,
The scrutiny that crumbs my crown into pieces I cannot merge.
A s they say , broken pieces never find peace …not ever.

 

 

 

These plants I planted so hard on infertile soil,
The minds I freed from mental slavery and more .
Intact now and moulded into liberated owners of their being,
Free, free enough not to rely on masses of hierarchy.
With minds amplified to do best,
When failure barges in the entrance and turn my gold into bronze ,
The wrath of your conduct conducts acts of punishment and cruelty.

 

 
Cruelty that crucifies my being because desired is not achieved,
The objective is not obtained and that becomes the end of me and my children.
Painted by a dirt brush bigger than my eyebrows,
The chalk that challenged my character curses me over and over as I plead that it calms down.
Indeed it does , only for a while,
And strikes again , much painful than the previous wrath.
Until the eager goes back to Gotham city and cry tears of failure.

 

 
The chunk of cash that boosted the wellbeing and empty wallets,
The smell of it so fresh like eggs of recent hatch ….cold as ice now.
The excitement of payday is like a fear of doomsday now.
Sinking in debts even the soul can’t pay,
Life becomes a wake and sleep routine ….linear.
Stress slides in and gives birth to its siblings,
Siblings that affirms the stay of a much terrible other.

 

 

Depression and anxiety creeps in like a drop and makes that annoying sound next to the ear,
An ear impatient and without endurance …rushing for a process a far.
Failing to take things slowly,
Impulsive like valves of a plane.
Oozing for flight of urgency.
It is then that one realise that salary was never enough,
Not enough for me and not enough for my father who fathered many kids.

 

 

If only salary didn’t lure me quickly ,
I would not choose him even if he was the last resort.
Now I work only to keep myself alive,
With a crumbling economy and rising prices that shoot the sky,
High enough to scratch the moon and ask The Gods to come.
With incest I burn vigorously at night hoping that one day,
Until this day I think when I burn it I burn my future as well.

 

 
I curse the system of this noble profession,
A carrier seed of professions and a mother to them all.
Suffering from bad decisions of corrupted thoughts of individuals who are feasting themselves over the hunger of our children whom walk miles to that room they believe it emancipates them.
Yes I have seen them and hope id save them one day,
With my tongue I have tasted their stomachs grumbling for the very meal.
The rhythm of their teeth shivering in frosty winters troubles my sleep.

 
Today you bomber me with complains an threaten my existence with paper,
The very same paper you fail to understand LIKE THE CHILDREN of this soil.
The evolution you fail to catch up to,
Cripples your minds like legs unwilling to walk.
With the little I earn I go AS FAR as this body takes but you fail to catch me halfway,
With all the might finance you got when my black thumb sucked ink and gave you power.
Power you posses now and use so carelessly.

 

 

Those honourable seats are as comfortable like new couches in a home,
Is it because of their comfort that you fail to perform so badly?
The energy so much you shout and criticize is as bad as .
At least with the little that you give me I love with all my heart and give these offspring an education they deserve ,
A lifetime curriculum to solve problems and be free thinkers to give them a better chance to life that you reject so much.
Mysterious as my journey I am whole.

 
Call me cold and calm my fuming mood with a token of thank you and Maybe an increase.
A smile in the corridor of the kkkrrr of the teller machine,
Bless my work with various accolades.
Show me the way when I am most,
Give me the serenity when my hope is more absent than my courage.
Engage me in training of the mind,
To paint beautiful pictures in my mind and those of these children I cherish.

 
S.YENGE

CHERISH FAILURE (IT IS INEVITABLE FOR CHANGE )

 

In times of darkness and despair.

In chaos and misery,

Out of shame and WICKEDNESS.

With a fight against social bewilderment and injustice,

All these obstacles prepare the person for those rainy days awaited.

 

 

Like salt concentrated underneath, in waters of the ocean….salty.

So salty no other can drink other than the other who was first to create and drink it,

Our indoctrinated brains distilled in barrels of beer and sheebens ,

Waiting for the next media to tell us that  we aint good enough.

The lengthy hair that grows upright is called natural beauty and labelled otherwise

I wonder what your ancestors say when they visit at night?

 

Given undeserving labels as if what it is called is not enough to glorify it fully.

Bad hair day and no make is not a norm,

A taboo like HIV when it made its first appearance in the millennium.

A real change in the lives and minds,

An endless endeavour ,illiterate minds and curious beings..unclear about what to do.

 

 

Puzzled by our fear and uncertainty,

Trees dull and colourless, melodious birds without a voice,

Bodies emerged not ready to live.

Blessed with a troublesome lifetime,

So that failure teaches it the best lessons.

Over   and over again.

S.YENGE

 

Uncensored 18L(A FATHER I NEVER HAD)

Uncensored (A FATHER I NEVER HAD-FICTION)
When it suited you …only you .
You played happy family knowing you are the cause of this mess,
The wet pillows on the bed are seeds of your sufferings.
The fights you forced to us not our own,
The promises you never fulfilled filled us with us false hope.
In dawn you were a father and at night you were an abusive monster,

 

 

With the clot of blood that bled inside my mother,
And the pain of your wrath that fear rose in our eyes,
The grumbling grinch of your dean ..in the day when you were fierce,
The shouts of your mouth and terror in fury eyes.
We only knew that about you.

 

 
In the house we were fearful of such a foe like you,
A foe filled with rage and fury….fury infused by fear of us knowing your deceptions and wicked ways,

 

 
We knew them , we were aware and yet we kept our mouths shut.
The concubines you cherished more than your lovely wife ,
Children you fed more than your own .
Right there anywhere we knew and prayed for you.

 

 
That is what a family do..in light and in darkness.
We stick these broken hearts with glue and hold hands like we care ,
To portray images of a lovely family.
All in the name of marriage , a marriage that ended when you cheated and forget your fatherly being.

 

 
Torn apart from child to child I stood ,
Pretended you will change someday…maybe in a decade .
You guieded me and gave me a home to spare my night,
Do as I say not as I do was ideal for you.
I remained contesting that view,

 
Maybe I had a better one….an amended to suite both parties.
You and me not me alone this time.
Or you alone.
I wish you would speak with me more than you speak to me.
Talk to me instead of talking at me.

Say son everything will be fine instead of repeating my mistakes over me over and over again.
ADVISE ME more than you make me feel shame,

 
Hold my hand when I fall in the cave.
Throw a rope when I need one ,tap my shoulder and give me a high five.
That is what fathers do in this era of time and place.

 

 

Fibble with my hair when I have sealed a deal ,
Be my best fan and you will be my best protégé.
My role model because I love you,
With your sins AND RAGE YOU ARE THE father that fathered my fame and more….
Until we cross paths again,,,,,you remain my number ONE

S.YENGE

Letter To My Lover(Love is real)

A day was one when a mother gave birth to an angel,
An angel so holly even the heavens was amazed.
Amazed by the fierce of your character, a smile on your face,
Determination in that sight and confidence with a hand in the waist.
One leg up and a hand in the face,

 

 
The voice that validate my loneliness and give me hope as you whisper sweet nothings on my ear.
The scent of your touch, the gentle hands and a loving heart.
Your humble soul and your patient mind, intact.

 

 

Every day I fall in love with you time and again as I look you in the eyes,
If I marry, you would be my first wife and if I want a polygamous marriage.
I’d marry you once more,

 

The wishes of my past I can’t erase I wish you were there earlier before I was this….
A man and a young man indeed in need of your love.
Casting stones and twisting arms with motive to find a lover,

 
Writing letters and buying sweet would have never gone to waste.
If Only I knew you earlier, before confusions of puberty and influences of peers.
I’d be a better man, way before.

 

 

The skies would be decorated with our stars and this rainbow would be our vow,
This wind would be our guide and sing anthems of our love.
Our violets, roses so red would be our flag,
Chocolates enjoyed on Victoria Falls picnic us to early moonlights.
Lullabies would link our limbs and bond us tight.

 
Now our limbs are synchronised by covenant bonds
So much mutual that we breath the same air, ideas and more .
Our tongues twist when we are a far,
Until we see each again and fall in love again.
More and more until the sun comes down.
S.YENGE